0735.555.500 | luni-vineri 10.00-18.00 | Livrare oriunde in tara 20 lei | Retur/Schimb 30 zile

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC BONUCCI SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii/clientii sai.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Prin citirea conditiilor de utilizare ale prezentului site ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin inscrierea pe site/efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, uitlizatorii/clientii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a SC BONUCCI  SRL si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea SC BONUCCI  SRL si a tertilor cu care SC BONUCCI  SRL are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate SC BONUCCI  SRL;

 • participarea la concursuri, promotii;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);
 • statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
 • pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului;
 • cercetari de piata;
 • urmarirea datelor de vanzari.

SC BONUCCI  SRL nu va dezvalui niciun fel de informatie despre utilizatorii/clientii site-ului sau fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege. 

Informatiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii/clientii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul SC GENTLEMAN SHOES SRL.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC BONUCCI  SRL la adresa : Galati,  Str. Vlad Tepes, nr. 3, bl. A2, sc. 3, ap. 43, utilizatorii/clientii isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • sa intervina asupra datelor transmise; 
 • sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara. 


Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro.

 

Atributiile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

 

Autoritatea de supraveghere monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In acest scop autoritatea de supraveghere exercita urmatoarele atributii:

 • elaboreaza formularele tipizate ale notificarilor si ale registrelor proprii;
 • primeste si analizeaza notificarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anuntand operatorului rezultatele controlului prealabil;
 • autorizeaza prelucrarile de date in situatiile prevazute de lege;
 • poate dispune, in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor legale, suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala ori integrala a datelor prelucrate si poate sa sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiuni in justitie;
 • informeaza persoanele fizice sau/si juridice care activeaza in aceste domenii, in mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesitatii respectarii obligatiilor si indeplinirii procedurilor prevazute de lege;
 • pastreaza si pune la dispozitie publicului registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal;
 • primeste si solutioneaza plangeri, sesizari sau cereri de la persoanele fizice si comunica solutia data ori, dupa caz, diligentele depuse;
 • efectueaza investigatii din oficiu sau la primirea unor plangeri ori sesizari;
 • este consultata atunci cand se elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertatilor persoanelor, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative in vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • coopereaza cu autoritatile publice si cu organele administratiei publice, centralizeaza si analizeaza rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, formuleaza recomandari si avize asupra oricarei chestiuni legate de protectia drepturilor si libertatilor fundamentale in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, la cererea oricarei persoane, inclusiv a autoritatilor publice si a organelor administratiei publice; aceste recomandari si avize trebuie sa faca mentiune despre temeiurile pe care se sprijina si se comunica in copie si Ministerului Justitiei; atunci cand recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
 • coopereaza cu autoritatile similare de peste hotare in vederea asistentei mutuale, precum si cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul in strainatate, in scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • indeplineste alte atributii prevazute de lege; 

Drepturile persoanelor vizate

 

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

·   dreptul la informare (art. 12);

·   dreptul de acces la date (art. 13);

·   dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

·   dreptul de opozitie (art. 15);

·   dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

·   dreptul de a se adresa justitiei (art. 18) .

• Dreptul la informare

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b. scopul in care se face prelucrarea datelor;

c.  informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de de~tinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b.  scopul in care se face prelucrarea datelor;

c.  informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d.  orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

• Dreptul de acces la date 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

a. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b. comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c. informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d. informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

MODEL CERERE  PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

Catre,


S.C. BONUCCI  S.R.L.

Galati,  Str. Vlad Tepes, nr. 3, bl. A2, sc. 3, ap. 43,

          Subsemnatul/a (numele si prenumele) ...................................................... cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),.................................,  in temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va solicit sa-mi comunicati daca datele mele cu caracter personal au fost prelucrate de catre institutia dumneavostra.

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru a primi informatiile solicitate in baza Legii nr. 677/2001.

(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................


DATA                                                                                            SEMNATURA

• Dreptul de interventie asupra datelor 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

c. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

MODEL CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENTIE

Catre,

S.C. BONUCCI  S.R.L.

Galati,  Str. Vlad Tepes, nr. 3, bl. A2, sc. 3, ap. 43,Subsemnatul/a (numele si prenumele) ............................................................

cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),.................................,  in temeiul art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rog sa dispuneti masurile legale pentru rectificarea/actualizarea/blocarea/stergerea/transformarea in date anonime (se subliniaza varianta corespunzatoare) a urmatoarelor date cu caracter personal care ma privesc ........................ (se enumera datele respective), pentru urmatoarele motive: au fost prelucrate ilegal/sunt incomplete/inexacte. / intrucat nu a notificat tertilor (se precizeaza care sunt acestia, in masura in care se cunoaste identitatea lor)....................................... carora le-au fost dezvaluite datele mele personale rectificarea/actualizarea/blocarea/stegerea/trasformarea in date anonime (se subliniaza varianta corespunzatoare) a urmatoarelor date cu caracter personal.................. (se enumera datele respective). / (alte motive legate de exercitarea dreptului de interventie)....................


            Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru respectarea dreptului de interventie prevazut de Legea nr. 677/2001.
(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................

DATA                                                                                              SEMNATURA

• Dreptul de opozitie 

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

MODEL CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE


Catre,

S.C. BONUCCI S.R.L.

Galati,  Str. Vlad Tepes, nr. 3, bl. A2, sc. 3, ap. 43,


Subsemnatul/a (numele si prenumele)  .....................................................

cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),.................................,  in temeiul art. 15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rog sa dispuneti masurile legale pentru incetarea prelucrarii urmatoarelor date cu caracter personal care ma privesc (se enumera datele respective).................................................., cererea fiind intemeiata pentru urmatoarele motive legitime, dupa cum urmeaza:..................................... /,sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, conform .................................. (se mentioneaza actul doveditor), /(alte motive legate de exercitarea dreptului de opozitie)......................................

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru respectarea dreptului de opozitie prevazut de Legea nr. 677/2001.

(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................

 

DATA                                                                                  SEMNATURA

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

• Dreptul de a se adresa justitiei 

Fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

MODEL DE PLANGERE

Catre,

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti

Subsemnatul/a (numele si prenumele) ............................................ cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),.................................,  in temeiul art. 25 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va aduc la cunostinta urmatoarele: (numele/denumirea operatorului),............................................... cu domiciliul/sediul in......................................a prelucrat ilegal datele mele personale (se enumera datele respective),................................... in urmatoarele imprejurari:.................................... (se descrie situatia considerata de petent ca fiind o incalcare a Legii nr. 677/2001).

Declar pe proprie raspundere ca obiectul prezentei plangeri nu face obiectul unei actiuni in justitie.

Precizez ca m-am adresat in prealabil operatorului cu scrisoarea din data de ........................ *, insa nu am primit un raspuns/raspunsul primit nu il consider satisfacator din urmatoarele motive:......................(se alege varianta corespunzatoare).
In dovedirea celor afirmate depun, in copie, urmatoarele acte: ................................(se vor anexa inclusiv copii dupa scrisoarea trimisa operatorului si dupa raspunsul primit, dupa caz).

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru apararea drepturilor ce imi sunt recunoscute in baza Legii nr. 677/2001.
(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia)....................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:.......................................................................

DATA                                                                                               SEMNATURA

* Persoana vizata trebuie sa se adreseze operatorului cu 15 zile inainte de a depune plangere la autoritatea de supraveghere. Plangerea poate fi adresata in lipsa parcurgerii procedurii prealabile numai in cazul in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, aspect care trebuie justificat si dovedit de petent, la data depunerii plangerii la autoritatea de supraveghere.

Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

In vederea apararii drepturilor prevazute de lege, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta legii pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere.

Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator .

Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmariere penala sau sa intenteze actiune in justitie.Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data plangerii.

Contraventii si sanctiuni

Autoritatea de supraveghere poate aplica sanctiuni contraventionale operatorului pentru:

·  omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinta;

·  prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal;

·  neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate;

·  refuzul de a furniza informatii.

Sanctiunile contraventionale se aplica de catre autoritatea de supraveghere prin personalul imputernicit in acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, in cazul savarsirii contraventiilor sus- mentionate, variaza intre 500 RON si 50.000 RON.

Impotriva proceselor-verbale de constatare si a deciziilor de sanctionare se poate face plangere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Relatii cu publicul

La sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cetatenii pot primi informatii privind modul de completare a formularelor de notificare si legislatia aplicabila prelucrarilor de date cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, aceste informatii se pot obtine prin telefon, la numarul   +40.318.059.211

Coordonate de contact

Sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este in: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti.

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


Produs adaugat in cosul de cumparaturi
Cantitate
Total
Sunt 0 produse in cosul de cumparaturi. Aveti un produs in cosul de cumparaturi.
Total produse
Livrare  To be determined
Total
Continua cumparaturile Finalizeaza comanda